Toelichting bij behandelovereenkomst

Informatie voor de cliënt

Algemeen

U bent in behandeling of overweegt in behandeling te gaan bij een Natuurgeneeskundig Reflexzone Therapeut. In Nederland staat het iedereen vrij om, naast de zogenaamde eerstelijnszorg[1], te kiezen voor complementaire zorg[2]

Aanvullende behandeling

1. De Natuurgeneeskundig Reflexzone Therapeut stelt geen diagnose maar gaat samen met u op zoek naar een aanvullende behandeling. De therapeut gaat er vanuit dat u zich, wanneer dit nodig mocht zijn, voor het stellen van een diagnose allereerst wendt tot uw huisarts of specialist.

2. Deze aanvullende behandeling kan toegepast worden naast de reguliere behandeling die u eventueel volgt.

3. Een aanvullende behandeling kan alleen toegepast worden wanneer de therapeut daartoe aanleiding ziet op grond van de door haar afgenomen anamnese.

4. Vanuit de visie van uw therapeut zal zij beoordelen of zij iets voor u kan betekenen met haar therapievorm.

5. Na toestemming uwerzijds zal de therapeut starten met de behandeling, ervan uitgaande dat u de adviezen die hieruit voortvloeien in acht neemt.

Gebruik van medicijnen/supplementen

6. Medicijnen en/of andere behandelingen welke u zijn voorgeschreven door uw behandelend arts blijft u gedurende deze behandeling gebruiken en/of volgen. 

7. Verandering van inname en/of dosering wordt alleen door uw arts voorgeschreven.

8. Producten op natuurlijke basis, welke u vanuit de reflexologische anamnese worden aanbevolen, zijn een advies welke de therapeut u verstrekt. U bepaalt zelf of u dit advies opvolgt.

Beroepsvereniging

9. Natuurgeneeskundig Reflexzone Therapeuten welke zijn aangesloten bij de Vereniging voor Nederlandse Reflexzonetherapeuten (VNRT) hebben een opleiding op HBO niveau voor wat betreft medische kennis en vakkennis.

10. De Natuurkundig Reflexzone Therapeut is gebonden aan regels. Deze regels zijn door de Beroepsvereniging in de reglementen van de vereniging vastgelegd. Daarnaast zijn deze regels door de wetgever vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Genoemde documenten zijn in de praktijk aanwezig en kunnen, indien gewenst, te allen tijde worden ingezien.

11. De therapeut en cliënt zijn verplicht zich te houden aan de afspraken in de hierboven genoemde stukken.

Duur van de behandeling

12. Er is u meegedeeld dat bij de behandeling van acute aandoeningen of klachten een therapieperiode van minstens vier tot zes behandelingen in acht wordt genomen.

13. Bij chronische aandoeningen of klachten wordt uitgegaan van een periode van minstens zes tot acht behandelingen.

14. Indien er tijdens deze periode geen duidelijke verbetering optreedt zal de therapie in overleg worden gestopt.

15. Middels het door u ontvangen document bent u geïnformeerd over de reacties die kunnen optreden voor, tijdens en na de behandeling. 

16. Tevens is u verteld dat het volgen van een therapie geen garantie biedt voor een proces van herstel of genezing.


Toestemming inlichten huisarts/specialist (indien nodig)

17. U geeft wel/geen toestemming om uw huisarts of specialist in te lichten over het volgen van een therapie in de Natuurgeneeskundige Reflexzone Praktijk.

Door het maken van een nieuwe afspraak voor een behandeling gaat de therapeut er vanuit dat u kennis heeft genomen van de inhoud van deze informatie en zich met het bovengenoemde akkoord verklaart.


[1] Eerstelijnszorg betekent onder meer dat artsen en specialisten verantwoordelijk en bevoegd zijn diagnoses te stellen en cliënten te verwijzen.

[2] Complementaire zorg betekent letterlijk ‘aanvullende zorg’. Deze zorg komt dus niet in plaats van de eerstelijns zorg maar vormt daarop een  aanvulling.